กรมวิชาการเกษตร เปิดรับฟังความคิดเห็น
- ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คลิกอ่านรายละเอียดที่
http://www.doa.go.th/rubfung/ard/h_chemical.pdf

*** ครบกำหนดรับฟังทางออนไลน์วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
http://www.doa.go.th/main/?page_id=7161