30 ตุลาคม 2562 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย ดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาด ทาสี ตีเส้นจราจร สะพานร่องน้ำธรรมชาติ ในสายทางความรับผิดชอบ นว.4031 บ้านตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

               โดย ทางหลวงชนบทนครสวรรค์