ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 15, 800 ล้านบาทแบ่งเป็นสำหรับ 74 จังหวัดๆละ 200 ล้านบาทและสำหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดละ 500 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนั้น 

                เพื่อให้การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการจังหวัดนครสวรรค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์

                5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลีมอบหมายให้ น.ส.ลัดดาชื่นชูใจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายทรงยศ หอมจันทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, นางสมหญิง พันธ์โต เสมียนตราอำเภอ ร่วมบรรยายสรุปและนำพันเอกสุรจิต สุขีเมฆ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.นว. ประธานคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ จำนวน 6 โครงการ (ต.ห้วยหอม1โครงการ , ต.จันเสน       2โครงการ ต.พรหมนิมิต 1 โครงการ , ต.ช่องแค 1 โครงการ, ต.หนองโพ 1 โครงการ

                 โดย อำเภอตาคลี