22 พฤศจิกายน 2562 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่วิทยากร ครูปกครอง ครูพี่เลี่ยง ร่วมกิจกรรมฯ โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ใช้งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.จัดสรรให้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ (ศอ.ปส.จ.นว.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 12 วัน ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรอง

                  ทั้งนี้ การอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดินได้ยึดหลักแนวความคิด “ดูแลผู้เข้ารับการอบรมอย่างลูกหลานและที่สำคัญต้องทำให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร ครูฝึก เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด ในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” เน้นการใช้จิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือเปรียบดั่งลูกหลาน คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้กลับคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                  เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์