26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสร้างมาตรการองค์กร ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานประกอบการ ซึ่งทางคณะทำงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และทีมพี่เลี้ยง สอจร.(สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด) ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันดำเนินการจัดมาตรการองค์กร ในสถานประกอบการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ภายใต้นโยบายของรัฐ ด้านแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนำนโยบายประชารัฐเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานประกอบการเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่มีบุคลากรใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมาตรการองค์กรในสถานประกอบการภาคเอกชน มีการนำระบบการจัดการความปลอดภัย มาเป็นแกนการดำเนินงาน ออกระเบียบให้หน่วยงานและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับขี่หลังดื่มสุราและไม่ขับรถเร็วทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน โดยมีสถานประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วม การลงนามจำนวน 11 หน่วยงาน

               เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์   https://www.facebook.com/158864648129071/posts/434098057272394/