26 พฤศจิกายน 2562 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ประจำปี 2563 โดยนางรัชนี นครสันติภาพ พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนการดำเนินโครงการ ฯ รายละเอียดตัวชี้วัดโครงการฯ และงบประมาณในการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน

               โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์