เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำนางสาวสมจิตร โพธิวิจิตร ประธานกลุ่ม พร้อมสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน The super Farmer Game เกมเกษตรกร ปีที่ 7 ณ สตูดิโอกันตนา กรุงเทพฯ โดย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเในพิธีเปิด

ระหว่างวันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2562  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้  นายโอภาส ประภัสโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามควบคุมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว
ขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2562 การตากลดความชื้น การกรอกบรรจุกระสอบรอการขนย้าย  และตรวจสอบหาข้าวแดง  จากเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่อำเภอหนองบัว นครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร โนราช  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมการจัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว โดยมีการดำเนินการในพื้นที่ตำบลวังเมือง ตำบลมาบแก ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลสระแก้ว ตำบลห้วยน้ำหอม และตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โดย สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว  ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กุลธิดา น้อยบุญชู วิภาวรรณ  เมธากูล ส่งศักดิ์  ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์