2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นว. ได้มอบหมายนายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม ปจ.นว. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร อุตสาหกรรม ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และควบคุมการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ตามคำสั่ง จว.นว. ที่ 3614/2558 ได้ตรวจสอบและกลั่นกรองการขออนุญาต ซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด ของบริษัททุ่งทองเหมืองแร่จำกัด บริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาจำกัด และบริษัทสหชาติเศรษฐกิจจำกัด ในเขตพื้นที่ อ.หนองบัว

               โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์