17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย ออกเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย 1)นายอำนวย สายหลักคำ อายุ 78 ปี 2)นางอุไร นิ่มอนงค์ อายุ 62 ปี   และเวลา 09:00 น นายอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนรายได้น้อย/ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย กับเยี่ยมชมหน่วยงานราชการที่ออกหน่วยบริการประชาชนจำนวน 15 หน่วยงาน ที่มาบริการประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

                 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร  จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ แปลงสาธิตนางบังอร แสงทอง หมู่ที่ 17 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนคาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมชมการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายตอซัง การไถตอซัง การนำฟางข้าวมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และการทำแนวกันไฟในพื้นที่หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าหรืออัคคีภัย

                  จากนั้น เวลา 09.30 น. นายวิเชียร  จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก ได้เดินทางไปเป็นประธานส่งมอบบ้านตามโครงการ “ธอส. สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้” ในพื้นที่ตำบลหนองหลวง 2 ราย คือ

  1. นางกาศ อยู่ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 1 หลัง เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 200,000 บาท
  2. นางส้มลิ้ม อยู่ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 40,000 บาท

                 โดยผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตนครสวรรค์ นางสาวสมทรง  สุขมะโน เป็นผู้ส่งมอบ ในการนี้ นางเบญจมาศ  จูห้อง นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทั้ง 2 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กำนันบัญชา  เดชเจริญศิริกุล กำนันตำบลหนองหลวง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลวงเข้าร่วมกิจกรรม

                  18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี ประธานในการจัดกิจกรรม โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนำส่วนราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ อาทิ สภ.พยุหะคีรี  รพ.พยุหะคีรีและรพสต.  องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว  ธกส. สำนักงานที่ดินฯ สาขาพยุหะคีรี สัสดีอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์ศึกอาชีพชุมชน พัฒนาชุมชน เกษตรฯ ฯลฯ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 15 ชุด ณ วัดยางขาว หมู่ที่ 5 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. นางส่วน อยู่ตำบลยางขาว ผู้ป่วยติดเตียง ชราภาพ
  2. นางประยูร อยู่ตำบลยางขาว ผู้ป่วยติดบ้าน ชราภาพ

                 19 ธันวาคม 2562   เวลา 09.30.น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดห้วยถั่วใต้ ต.ห้วยถ้วยใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 ในการนี้ นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกัน เข้าร่วมโครงการ

                 19 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน (รร.เสริมสวยวราภรณ์ และวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย) ร่วมออกหน่วยให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆได้อย่างทั่วถึง  ณ ศาลาวัดหนองเต่าใต้ ม.2 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ มีนักเรียน และประชาชนเข้าร่วมรับบริการต่างๆ ประมาณ 350 คน

                 โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอหนองบัว และอำเภอเก้าเลี้ยว