บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงบประมาณแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘   ให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และสำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ - ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน  ๓๔๑ ผลงาน เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น นำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสม

สำนักงบประมาณแจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ออกจากบัญชีนวัตกรรม จำนวน ๔ ผลงาน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดจากลิงค์

http://bbstore.bb.go.th/cms/1575434976_5164.pdf   หรือดาวน์โหลดจากไฟล์แนบด้านล่าง

 

Attachments:
Download this file (1575434976_5164.pdf)1575434976_5164.pdf[ ]2033 kB