จากกรณีที่มีรายงานข่าวในประเทศจีน พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่เมืองอู่ฮั่น ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุก่อโรค แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบได้ทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวัง คัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งด่านบก ด่านเรือ และด่านอากาศ หากพบผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยจะส่งเข้าระบบควบคุมป้องกันโรคทันที

                ขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจรักษา แยกกัก และควบคุมโรค ระบบจัดการโรคติดต่ออันตราย หากมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัย จะทำการแยกกัก โดยมีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล ที่สถาบันบำราศนราดูร และในจังหวัดที่มีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งระบบ และทีมปฏิบัติการมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคเมอร์ส โรคซาร์ส มีห้องตรวจแยกโรคโดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาเฉพาะ ห้องปฏิบัติการโรคติดต่ออันตราย ระบบการรับผู้ป่วยที่สงสัยจากสนามบินหรือโรงพยาบาลแรกรับ เส้นทางการลำเลียงผู้ป่วยที่ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ รวมทั้งระบบการแยกและกำจัดขยะติดเชื้ออันตราย

               คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศจีน เนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังไม่มีประกาศห้ามการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางสามารถเดินทางไปได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะที่เป็นพิษ 2.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว 3.รักษาร่างกายให้อบอุ่น อยู่เสมอ

               คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน หลังกลับมาใน 14 วัน หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ไปหาหมอด่วน เสี่ยงป่วยโรคปอดบวมไม่ทราบสาเหตุ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ขอให้ประสานสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422 ในทันที

               ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422

               โดย กระทรวงสาธารณสุข