กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ประกันตน เพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จากโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ โดยได้ร่วมมือกับสถานพยาบาล สถานประกอบการทั่วประเทศ และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่สนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลให้บริการแล้วจำนวน 765 แห่ง

                ซึ่งในปี 2563 นี้ สำนักงานประกันสังคมจะขยายจำนวนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ พร้อมติดตามการประเมินผล รวมทั้งดำเนินการพัฒนาทบทวนรายการตรวจสุขภาพ เพื่อให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

               โดย กระทรวงแรงงาน