จากการที่เคยลงพื้นที่เพื่อติดตามกำกับการป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกของนายอำเภอเก้าเลี้ยวในห้วงที่ผ่านมา 20 มกราคม 2563  เวลา 10.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเป็ดไข่ที่เลี้ยงไล่ทุ่ง ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 12 ฝูง เพื่อตรวจหาเชื้อโรคในสัตว์ปีก  เป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดที่ติดต่อจากสัตว์ปีกสู่สัตว์ปีก และสัตว์ปีกสู่คน ผลการปฏิบัติยังไม่พบเชื้อโรคจากสัตว์ปีกแต่อย่างใดและให้ข้อแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงให้เฝ้าระวังต่อไป

                 โดย  อำเภอเก้าเลี้ยว