20 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM. 2.5) ของจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอหรือผู้แทนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวแสงเดือน สมสุข หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

                ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้มีการตรวจสอบและรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเรื่องงดการเผาทุกชนิดด้วย

                 โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์