22 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นางสรัลพัชร   ประโมทะกะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานตรวจตลาดสดเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์ปี 2563  ณ  ตลาดเทศบาลนครสวรรค์  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายประดิษฐ์  ภู่พัด  พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมตรวจตลาดสด

                  โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์