ปรับปรุงล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับปรุงข้อมูลสภาพภูมิอากาศและสภาวแรงงาน

ดาวน์โหลดฉบับล่าสุดหัวข้อ "Nakhonsawan63renew02" ไฟล์ word "ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์2563.04"

 

หมายเหตุ ฉบับเดิมไม่ได้ลบเนื่องจากเป็นฉบับจัดทำ QR code ส่งส่วนราชการ แต่เนื้อหาต่างกับฉบับใหม่เฉพาะข้อมูลข้างต้น