ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมายการพัฒนา 

นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา

  1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  2. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)
  3. ความอุดมสมบูรณ์/คุณภาพสิ่งแวดล้อม ( ป่าไม้ ดิน น้ำ ขยะมูลฝอย มลภาวะอากาศ)
  4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

พันธกิจ (Mission)

  1. การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ (HEAVEN Model)
  2. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมที่มีความมั่นคง และปลอดภัย ในทุกระดับ ทุกมิติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. การเติบโตอย่างเป็นธรรม (ไม่เบียดเบียน ให้โอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ) ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  4. การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำดี (สร้างประโยชน์และความสุขต่อผู้อื่นและสังคม) และธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม

 

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนา 1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค์

แนวทางการพัฒนา

1.1. เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ (Health and Medical Hub)

1.2. จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต (Education and Training

    for the  future)

1.3. ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

   (Agriculture and Organic Paradise)  

1.4. วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Vehicles and Logistics Center)

1.5. ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข  Experience Tourism)

1.6. พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ (New Digital Commerce )

 

ประเด็นการพัฒนา 2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

2.1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ

2.2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว

2.3. ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง

2.4. ด้านสร้างความมั่นคงปลอดภัย

 

ประเด็นการพัฒนา 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

3.1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

3.2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

3.3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน

3.4. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นการพัฒนา 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

4.1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.2. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

 

 หมายเหตุ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการปรับปรุงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563