30 มกราคม 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อชี้แจงสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าไม้ เเละเกษตรกรในพื้นที่ที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ให้เกษตรกรร่วมวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่่เพาะปลูก ปัญหาในการผลิต และร่วมวางแผนในการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลผู้รับผิดชอบพื้นที่จาก สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง นางวันเพ็ญ ชาญนารถ ประธานศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมสมาชิก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                      1 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อชี้แจงสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพิมวัฒนา เเละเกษตรกรในพื้นที่ที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ให้เกษตรกรร่วมวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่่เพาะปลูก ปัญหาในการผลิต และร่วมวางแผนในการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพิมวัฒนา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายพิชัย โสทะ ประธานศูนย์ข้าวชุมชมจังหวัดนครสวรรค์ นายเสมียน สีรวัตร ประธานศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมสมาชิก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                      โดย ณัฐกานต์ พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรฏิบัติการ สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว         วิภาวรรณ เมธากูล  ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์