10 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 10.00 น. บก.อส.จ.นว. ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน(วัน อส.)66ปี

     - โดย กอ.อรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นว./ผบก.อส.จ.นว.เป็นประธาน

      - นางปภาวดี สิงหวิชัย ประธานแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธี

       - รอง ผวจ.นว. / หน.ส่วนราชการ /นอ.(ผบ.ร้อย อส.อ. ) ร่วมพิธี

       - กอ.เชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปจ.นว./หน.ฝอ.บก.อส.จ.นว.กล่าวรายงาน

       - กิจกรรม ได้แก่การอ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน/การมอบทุนการศึกษาของแม่บ้านมหาดไทย/การมอบสิ่งของให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน/การพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์