พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 770

6 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้สอดส่องดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ได้จัดอบรมสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมี อสม.แต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน  ต่อมานายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม การป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ครั้งที่ 3 ได้รณรงค์สร้างการรับรู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา และวิธีการป้องกันตนเอง โดยมีสาธารณสุขอำเภอแม่เปินเป็นผู้รับผิดชอบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เปิน (ชั้น 1)

7-8 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพยุหะคีรีและบุคลากรในสังกัด  ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  ระหว่างวันที่ 7 – 8  มีนาคม  2563  ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพยุหะคีรี  รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  169  คน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมืองนครสวรรค์ จัดอบรมวิธีการทำหน้ากากอนามัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2563

อำเภอเมืองนครสวรรค์ วางแผนดำเนินการอบรมวิธีการทำหน้ากากอนามัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของ อ.เมืองฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อบรมเป็น ครู ก. 1130 คน จำนวนหน้ากากอนามัย 4,490 ชิ้น หลังจากนั้น ก็จะไปสอนประชาชนในหมู่บ้าน ต่อไป คาดว่าจะผลิตได้ วันละ 100 ชิ้น โดยกำหนดพื้นที่ดังนี้

-วันที่ 10 มีนาคม 2563 จัดอบรมฯที่ อบต. หนองปลิง , อบต.กลางแดด

-วันที่ 11 มีนาคม 2563 จัดอบรมฯที่ อบต.หนองกระโดน , อบต.นครสวรรค์ออก ,อบต.เกรียงไกร , อบต.พระนอน

-วันที่ 12 มีนาคม 2563 จัดอบรมฯที่ อบต.นครสวรรค์ตก , อบต.หนองกรด , อบต.บ้านมะเกลือ , อบต.แควใหญ่ ,อบต.วัดไทรย์ , อบต.บางม่วง, อบต.บ้านแก่ง

-วันที่ 13 มีนาคม 2563 จัดอบรมฯ ที่ อบต.บึงเสนาท , อบต.ตะเคียนเลื่อน

-วันที่ 16 มีนาคม 2563 จัดอบรมที่ อบต.บางพระหลวง และเทศบาลตำบลหนองเบน

                10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมธรรมคุณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รายงานว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเร่งด่วน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การจัดอบรมสร้างทีมวิทยากร หรือครู ก. จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ในการอบรม ครู ก. เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ต่อในชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ได้มีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรี และจิตอาสาพระราชทาน มารับความรู้ จำนวน 40 คน เพื่อนำความรู้ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสร้างการตระหนักรู้ร่วมกัน สนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเอง และ ลดค่าใช้จ่าย การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในวันนี้ คาดว่าจะผลิตได้ ประมาณ 200 ชิ้น เพื่อ แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ต่อไป

12 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ     ให้ความรู้ในการป้องกันโรค โคโรนา 2019 (COVID 19)   และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ณ เทศบาลตำบลหนองเบนและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า ได้แก่ อบต.หนองปลิง ,หนองกรด ,นครสวรรค์ออก โดยมี  ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองฯ  กล่าวรายงาน  ในการจัดทำหน้ากากอนามัย      กรม สถ.ได้จัดสรรให้อำเภอเมืองฯจัดทำหน้ากาก 132,447 ชิ้น   จำนวนครัวเรือนในเขตอำเภอเมืองมีทั้งหมด  69,965 ครัวเรือน เฉลี่ยแล้วได้ครัวเรือนละ 2 ชิ้น อปท.ที่ดำเนินการแล้ว 12 แห่ง อปท.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการทำหน้ากากให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มี.ค. 63

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่เปิน อำเภอพยุหะคีรี  อำเภอเมืองฯ