6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ นายกอบต.ตาคลี ประธานสภาอบต.ตาคลี และกำนันตำบลตาคลี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรหมู่ที่ 16 ตำบลตาคลี โดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ พี่น้องประชาชน และจิตอาสาต้านภัยแล้ง ร่วมกันขุดดินวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านใหม่เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านเดิมน้ำจากบ่อบาดาลมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอที่จะนำมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ราษฎร โดยได้รับกา เวลา 14.45 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ  และผู้แทนนายกอบต.พรหมนิมิต ผู้แทนกำนันตำบลพรหมนิมิต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต โดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ พี่น้องประชาชน และจิตอาสาต้านภัยแล้ง ร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับสภาพพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าสู่สระบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจากโครงการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์รสนับสนุนถังน้ำประปาและติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจาก อบต.ตาคลี เพื่อสูบน้ำจากบ่อบาดาลใหม่

เวลา 15.45 น.นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ  และกำนันตำบลจันเสน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลจันเสน โดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ พี่น้องประชาชน จิตอาสาภัยแล้ง และเจ้าอาวาสวัดหนองถ้ำวัว ร่วมกันปรับสภาพภูมิทัศน์และขุดลอกสระเก็บน้ำบริเวณวัดหนองถ้ำวัว หมู่ที่ 4 ตำบลจันเสน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล(รถแบคโฮ)จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  เป็นประธานในกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง”  โดยมีนางสาวอารีย์ลักษ์ จันทร์ลอย ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ นายปริญญา แก้วมณี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายพร้อมพงศ์ ศิริแสน ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.พยุหะคีรี และจิตอาสาพระราชทาน  เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

          เวลา  09.00 น.  การจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง”  แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 12,000 ลิตร ณ บ้านเขาสามยอด หมู่ที่  2 ตำเขากะลา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

         เวลา  10.30  น. การจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง”  แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 12,000 ลิตร  ณ บ้านสระบัวน้อย  หมู่ที่  9 ตำบลเขากะลา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

         เวลา  10.30  น. การจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง”  แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 12,000 ลิตร  ณ บ้านหนองคล่อ  หมู่ที่  9 ตำบลน้ำทรง  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  85 คน

          เวลา  10.30 น. นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอพยุหะคีรี  มอบหมายให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  กำนันตำบลม่วงหัก  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกำนัน  แพทย์ประจำตำบลม่วงหัก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จิตอาสาพระราชทานตำบลม่วงหัก ร่วมกันทำกิจกรรม  “จิตอาสาต้านภัยแล้ง” ขุดหลุมขนมครกในคลอง  และขุดลอกหนองน้ำเดิม ณ คลองบ้านเหล็ก ม. 4, 5, 6 ตำม่วงหัก โดยมีระยะทาง 1,600 ม. ปากคลองกว้าง 3 เมตร ก้นคลองกว้าง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ได้ดำเนินการในระยะ 300 เมตร  โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 - 10  มีนาคม 2563  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                โดย อำเภอตาคลี   อำเภอพยุหะคีรี