17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดบ้านสระสวัสดิ์)  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอแมเปิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เปินทุกส่วน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. จิตอาสา หมู่ที่ 5,6 พ่อค้า แม่ค้า  และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดบ้านสระสวัสดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ วัดดงแม่นางเมือง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ประชุมต้านไวรัส โคโรน่า Covid -19 มีการวัดไข้ แจกเจลล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัย ให้ผู้เข้าประชุมทุกคน สำหรับการจัดงานฯ วัดดงแม่นางเมือง ที่กำหนดวันที่ 9-10 เมษายน 2563  ให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าจะมีแนวโน้มการระบาดลดลงจึงกำหนดกันใหม่  ทุกฝ่ายเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ให้ความร่วมมือทางราชการเป็นอย่างดี

18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. และผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ และศูนย์ราขการสะดวก ที่บิ๊กซี พร้อมจัดสถานที่ให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยวางเก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลหนองปลิง จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

18 มีนาคม  2563 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์ ท้องถิ่นอำเภอ นางวรรณรวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอ ได้ติดตามการดำเนินโครงการสอนทำสื่อออนไลน์เพื่อการจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชน และการทำหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด19) โดยมีทีมวิทยากร จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่งขณะนี้อำเภอเก้าเลี้ยวได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ คิดเป็น 38% แล้ว ณ ห้องประชุมเทศบาลเก้าเลี้ยว ชั้น1

18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก และคาดว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ องค์กรอนามัยโลก จึงประกาศเป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ"

การจัดโครงการฯครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรมจากจิตอาสาเทศบาลนครฯ ได้แก่ กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร ภายในอาคาร และอาคารสำนักงาน เป็นต้น รวมถึงมีกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึง พนักงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือ ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคฯ ของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด จึงจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังใหม่) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงานต่างๆในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายการรักษาความสะอาดภายในหน่วยงานศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ของนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

 

ทั้งนี้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทุกหน่วยงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติด้านการรักษาความสะอาดตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดมาตราการดังนี้

  1. ปรับทางเข้า-ออก ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ให้เหลือเพียง 1 ช่องทาง
  2. ก่อนเข้าภายในตัวอาคารหลักของศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และติดสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ทั้งบุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยได้มีบริการจัดเจลล้างมือให้ทุกคนได้ทำความสะอาดมือก่อนเข้าไปในบริเวณตัวอาคาร
  3. เมื่อจะใช้ลิฟ ได้มีแผนผังแสดงแบบการยืนในลิฟให้ผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการยืน

จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าใจในระบบการป้องกัน และเพื่อร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ โดยทุกคนสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น โดยยึดหลัก กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย เมื่อจำเป็นต้องอยู่ในที่ชุมนุมชน

18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอแม่เปิน อส.แม่เปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่เปิน และจิตอาสาอำเภอแมเปิน ร่วมกิจกรรม BIG Cleaning day  (ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถึง ศาลาประชาคมอำเภอแม่เปิน จัดกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน ณ บริเวณชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่เปิน

18 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง  พร้อมปลัดอำเภอ ผู้จัดการ ธกส.สาขาชุมแสง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยข้อง ร่วมกันจำหน่ายหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอชุมแสง ในราคาแพ็คล่ะ 10 บาท จำนวน 450 ชุด ณ ธกส. สาขาชุมแสง โดยได้จำหน่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนราชการประกาศงดกิจกรรม

- งดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ฯ วันที่ 28 มีนาคมและ 28 เมษายน 2563

- งดสรงน้ำพระ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

- งดจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563

- เรือนจำกลางนครสวรรค์ งดเยี่ยมญาติประจำวัน เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

- ยกเลิกการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2563 ณ บริเวณป้ายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

          โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอแม่เปิน อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง