13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ทีม “หมอคลังอุ่นใจ” จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการเกี่ยวกับการเปิดใช้บริการระบบ KTB Coporate Online, การรับชำระเงินด้วยเครื่อง EDC และ QR Code ซึ่งส่วนราชการจะต้องใช้ระบบงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.61 และกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์

                โดย สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์