6  มีนาคม 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตามกระบวนการ GAP Seed การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การหาความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ การประเมินต้นอ่อน แก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหาดสูง  อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 20 คน

9 มีนาคม 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อม  นางสาววิภาวรรณ เมธากูล นายส่งศักดิ์  ต้นบุตร
และนางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคึพันธุ์ข้าว(บ้านยางขาว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคึพันธุ์ข้าว(บ้านยางขาว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 20 คน

10 มีนาคม 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมนางสาววิภาวรรณ เมธากูล นายส่งศักดิ์  ต้นบุตร และนางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2  โดยมีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 20 คน

11 มีนาคม 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 20 คน

12 มีนาคม 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนางสาววิภาวรรณ เมธากูล  นายวัลลภ ชูชีพ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดฐานเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การจัดการ พันธุ์ข้าว ฯ กับเกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอโกรกพระ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

โดย สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว วิภาวรรณ เมธากูล ส่งศักดิ์  ต้นบุตร             ศิรดา ใจยง วัลลภ ชูชีพ   เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์