14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.  นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตามการดำเนินงานการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดนครสวรรค์

              โดย   ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดนครสวรรค์