14 กุมภาพันธ์ 2561 เรือตรีวิทยา  เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ  หน.ชุด ชป.อ.แม่เปิน หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า สจ.เขต อ.แม่เปิน ผู้แทน อบต.แม่เปิน  ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.ได้ร่วมกิจกรรมพบนายอำเภอหน้าเสาธง ณ รร.บ้านท่ามะกรูด ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและพบปะแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับนักเรียน โดยได้มอบแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ร.10 ควบคู่กับคุณธรรม 12 ประการ การมีวินัยจราจร  การป้องกันยาเสพติด และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคมต่อไป และได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ปฏิบัติตนดีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมวัฒนธรรม การดำเนินชีวิตพอเพียง รวมทั้งมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นว. และผู้มีจิตศรัทธา ทุนละ 1,000 บาท แก่นักเรียน จำนวน 4 ทุน และทุนจากผู้นำในหมู่บ้าน ทุนละ 500 บาท จำนวน 14 ทุน และในโอกาสนี้ได้ร่วมกับเยาวชนจิตอาสา และ หน.ส่วนราชการ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน

            โดย  อำเภอแม่เปิน