Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายอรรถพร สิงหวิชัย

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายสุเทพ วงษ์พานิช นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร   นายปรีชา เดชพันธุ์