ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายอรรถพร สิงหวิชัย

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ