Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 .................................................................................................................................

>> ดาวน์โหลด <<

 >> คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <<

............................................................................................................................................

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายอรรถพร สิงหวิชัย

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายสุเทพ วงษ์พานิช นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร   นายปรีชา เดชพันธุ์