พิมพ์
หมวด: ข้อมูลทั่วไป
ฮิต: 29319

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายอรรถพร สิงหวิชัย

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร   นายปรีชา เดชพันธุ์