21 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน/การประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลปากน้ำโพ และตำบลบางพระหลวง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 521 / 2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์เป็นคณะทำงาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามที่รัฐบาลกำหนดดำเนินการ Kick off พร้อมกันทั่วประเทศ โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

                 โดย  สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์