10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมตาบง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมตาบ และผู้นำชุมชน ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมตาบง ได้แก่ 

        -กลุ่มอาชีพสตรี เลี้ยงสุกรคุ้มเขาเขียว ม.6 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

      -กลุ่มอาชีพสตรี เลี้ยงกระบือ และกลุ่มบ้านเห็ด ม.11 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

     -กลุ่มอาชีพสตรี เตยหอม ม.9 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อให้กลุ่มอาชีพสตรีมีอาชีพเสริมและมีรายได้ในชุมชนต่อไป

โดย  อำเภอชุมตาบง