ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม. และจิตอาสา   ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID 19 ของส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ระหว่าง 6- 21 มิถุนายน 2563  ดังนี้

1) จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การตรวจติดตามและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ระยะที่ 3 – 4) ในโรงแรม  ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ตลาดนัด

มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้

มาตรการควบคุมหลัก

1.1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬา และห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

1.2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา     สำหรับ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ

1.3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

1.4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย 2 เมตร ระหว่างการออกกำลังกาย

1.5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการออกกำลังกาย   มิให้แออัด โดยจำกัดการรวมกลุ่มไม่เกิน 50 คน                                 

1.6) จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการ      ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

1.7) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือ     ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด

1.8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและ รายงานทดแทนได้

มาตรการเสริม

1.9) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด

1.10) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำสมอ

1.11) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

1.12) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมได้ทุกคน หากพบ ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภายหลังจากการใช้บริการได้

1.13) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

2) ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษารับนักเรียนเปิดเทอม

3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดตั้งครัวกลางตามโครงการ พม.  “เราไม่ทิ้งกัน”

   10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานการจัดตั้งครัวกลางตามโครงการ พม.  “เราไม่ทิ้งกัน”  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ประสานงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ (นายเจษฎา   สระทองแร่)  ได้มีการจัดเตรียมข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่ม 100 ขวด สำหรับแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากภัยโรคระบาดโควิด 19ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว

   โดยมี ผจก.ธกส.เก้าเลี้ยว/เกษตรอำเภอ/ท้องถิ่นอำเภอ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบด้วย

   10 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ ได้จัดกิจกรรมการจัดตั้งครัวกลางตามโครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” ในการจัดเตรียมข้าวกล่อง เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภายในชุมชนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อำเภอชุมตาบง

4) หน่วยงานส่วนราชการมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

5) คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และประชาชนบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 9 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.  นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่ในการร่วมมอบสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายอภิวุฒิ  ภุมภา ราษฎรบ้านหาดเสลา อ.เก้าเลี้ยว ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวน 500 ชุด ณ หมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้จัดระเบียบการเข้ารับ ทั้งการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล จัดระยะห่าง ใส่แมส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19

            18 มิถุนายน 2563  เวลา 13.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมนำสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ใส่ “ตู้ปันสุข ต้านภัยโควิด-19” โดยมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดมหาโพธิใต้ /นางธัญญรัตน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ ปลัดอำเภอ /นายประทีป ยิ้มแพร กำนันตำบลมหาโพธิ /ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ แพทย์ตำบลมหาโพธิ  /ร.ต.อ.พฤทธิ์ เขียนสุข หัวหน้าสายตรวจตำบลมหาโพธิ /นายสกุลชาติ กสิพงษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านท่ากระดังงา กรรมการหมู่บ้าน และ อสม.ตำบลมหาโพธิ ร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ณ วัดมหาโพธิใต้ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว /และตู้ปันสุขของอำเภอเก้าเลี้ยว ด้วย

โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว