15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นายธนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี ปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่ ศดธ.อ. พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหัวดง ลงพื้นที่กรณีมีประชาชนร้องทุกข์ว่าจะถูกปิดทางเข้า-ออกบ้าน จากการตรวจสอบพบว่าที่ดังกล่าวได้ถูกขายให้แก่ผู้อื่นแล้ว และกำลังดำเนินการฟ้องขับไล่ในชั้นศาล คณะจึงเจรจา พูดคุย ขอให้ผู้ถูกร้องที่ดินเปิดทางเข้า-ออกแก่ผู้ร้องไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยผู้ถูกร้องยินยอมปฏิบัติตาม ทั้งนี้คณะได้แนะนำให้ผู้ร้องไปพบทนายความกองทุนยุติธรรม ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ความช่วยเหลือในชั้นศาล ต่อไป

19 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง ได้มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม นำโดยปลัดอำเภอ ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขอำเภอ สนง.ปศุสัตว์อำเภอ และอบต.ชุมตาบง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรณีมีการเลี้ยงวัวทำให้ส่งกลิ่นเหม็นแก่ชาวบ้านในบริเวณหมู่บ้าน ม.7 ต.ชุมตาบง ซึ่งถือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงได้นัดคู่กรณีไกล่เกลี่ยและทำบันทึกข้อตกลงยินยอมร่วมกัน โดยยึดหลักความยินยอมของคู่กรณีและความสามัคคีปรองดองของคนในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งผู้เลี้ยงวัวยินยอมจะย้ายสถานที่เลี้ยงวัว และผู้ร้องเรียนก็ยินยอมให้เวลาในการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

1.ผู้เลี้ยงวัวจะขนย้ายมูลวัวออกจากพื้นที่ในระยะเวลา 1 เดือน

2.ผู้เลี้ยงจะย้ายวัวและสถานที่เลี้ยงวัวจากพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดในระยะเวลา 6 เดือน

3.ผู้เลี้ยงวัวจะดำเนินการฉีดน้ำยา EM เป็นประจำ เพื่อลดกลิ่นเหม็นของมูลวัว จนกว่าจะได้ดำเนินการเสร็จสิ้น

           เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันติดตามผลการดำเนินการตามบันทึกตกลงยินยอมจนกว่าจะถึงระยะเวลาที่กำหนด

โดย อำเภอชุมตาบง อำเภอเก้าเลี้ยว