✅ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือซึ่งทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนในแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์เป็นจำนวนมากโดยเฉลี่ยวันละ 97,000 คัน และหากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดติดต่อยาว ก็จะมีปริมาณรถยนต์หนาแน่นมากกว่า 2-3 เท่า ซึ่งสถิติสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตัดหน้ากระชั้นชิดและเมาสุรา ส่วนสถิติการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์มีถึงร้อยละ 78 ในส่วนของผู้เสียชีวิตของจังหวัดนครสวรรค์โดยเฉลี่ยวันละ 1 รายซึ่งยังถือเป็นตัวเลขค่อนข้างสูง

✅ แนวทางการขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครสวรรค์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยเน้นการทำงานให้ลงลึกถึงระดับชุมชนหมู่บ้านที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมและปกป้องคนในชุมชนกันเองโดยหน่วยงานระดับจังหวัดเข้าไปส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานในชุมชนให้ข้อมูลทางวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกและการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ให้ทำงานคล่องตัวขึ้น และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวขอบคุณ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ที่เลือกจังหวัดนครสวรรค์ในการศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ จะได้นำเสนอแนวทาง และข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนความคิด เห็นนำไปปรับใช้ในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน มากที่สุดในโอกาส ต่อไป

✅ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา ได้เสนอ ข้อมูล สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงภาวะวิกฤต covid-19 ว่า อุบัติเหตุลดลง 30 -40 % เพิ่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2565 ตั้งเป้าหมายการลดอุบัติเหตุทางถนนไว้ 50 % ซึ่งถือว่าการใช้ชีวิตแบบ New Normal นอกจากจะป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 แล้ว จะสามารถทำให้ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

 

เผยแพร่โดย : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/158864648129071/posts/570826103599588/