นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  ปศุสัตว์อำเภอ  ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ เพียวพลัสฟาร์ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ทางฟาร์มมีการนำเสนองานวิจัยการนำเปลือกทุเรียนหมักจุลินทรีย์ ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคโดย ดร.นิติพล พลสา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพียวพลัสฟาร์ม กรมปศุสัตว์ได้ให้ความร่วมการวิจัยต่อยอดเพื่อปรับสูตรอาหารสัตว์ และเก็บข้อมูลงานวิจัย เพื่อนำมาใช้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดต่อไป ซึ่งเป็นนวัตกรรมการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัศน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ได้นำเสนอผลงาน และนวัตกรรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นภายในศูนย์ฯ สามารถเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้

โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์