2 กรกฎาคม 2563 ลูกจ้างบริษัทจำนวน200 คน ได้เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ช่วยเหลือกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง และยังไม่ได้รับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ  ในการนี้ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม  ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์  โดยมีการชี้แจงร่วมกับเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนทั้งในส่วนการดำเนินคดี การขยายเวลาอุทธรณ์ของศาล การพิจารณาตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตลอดจนการติดตามเร่งรัดพนักงานสอบสอบออกหมายเรียกนายจ้าง และ สำนักงานประกันสังคมชี้แจงการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน  มีเจ้าหน้าที่ กอ.รมน ร่วมสังเกตการณ์ กลุ่มลูกจ้างเข้าใจและเดินทางกลับ

โดย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์