ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ได้ปรับปรุงข้อมูลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ รอบกรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วยข้อมูลด้านลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์

 

Attachments:
Download this file (NakhonsawanInfojuly2563.pdf)NakhonsawanInfojuly2563.pdf[ ]4350 kB