23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์นายอำเภอแม่เปิน พร้อม หน.ส่วนราชการ ร่วมมอบเกียรติบัตร แก่ กม.และ ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน หมู่บ้าน อพป.ประจำปี 61 ณ ศาลากลางบ้าน ม.12 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน โดยขอให้ผู้ผ่านการอบรมนำวิทยาการความรู้ไปพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านในโอกาสต่อไป และได้เยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์ของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ สร้างมูลค่า และรายได้ตามโครงการสัมมาชีพในขุมชน 

              โดย อำเภอแม่เปิน