1.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

 

2.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v2.pdf

 

3.เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport.pdf

 

4.เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport2.pdf

 

5.แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต” https://sports.mots.go.th/spirit/ และคู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_system.pdf

 

6.แพลตฟอร์มการลงทะเบียน ไทยชนะ https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/