17 กรกฎาคม 2563   เวลา 09.30 น.  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ต้องให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต การส่งเสริม สนับสนุน ชักจูง และให้ความรู้ แนะแนวทางการปฏิบัติในระดับครัวเรือน ให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติตาม

              ทั้งนี้นางวรรณวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว ,พัฒนาการอำเภอไพศาลี ตัวแทนพัฒนาการอำเภออื่นๆ ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเก้าเลี้ยว ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำบลหัวดง ภาคีเครือข่าย ผู้นำ อช.ต้นแบบ ทุกอำเภอ เข้าร่วมพิธี ณ โคก หนอง นา โมเดล นายณรงค์  เฮงปถม บ้านเลขที่ 74/8 ม.5 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

              โดย อำเภอเก้าเลี้ยว