รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ฉบับสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ www.cgd.go.th/nsn หัวข้อ “ภาวะเศรษฐกิจ” หรือสแกนผ่าน QR CODE

โดย   สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์