พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 139

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ฉบับสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ www.cgd.go.th/nsn หัวข้อ “ภาวะเศรษฐกิจ” หรือสแกนผ่าน QR CODE

โดย   สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์