จากกรณีบริษัทรับจ้างผลิตตัดเย็บเสื้อผ้า ประกาศเลิกจ้างพนักงานจำนวน 753 คน นั้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว เลิกจ้างลูกจ้างบางส่วน   ได้จ่ายค่าจ้างลูกจ้างร้อยละ 75 แต่ผิดนัดจ่ายค่าจ้างลูกจ้างมาตลอด  ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนายจ้างกรณีค้างจ่ายค่าจ้างแล้ว และรับคำร้องจากลูกจ้างกรณีขอให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย   ต่อมาบริษัทได้ประกาศหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2563 และให้ลูกจ้างได้รับเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ร้อยละ 62 จากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ได้จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ว่างงานจำนวนทั้งสิ้น 18 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ประกาศเลิกจ้างจำนวน 753 คน

                สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน นำบริการของหน่วยงานมาให้บริการในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครงานในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 1,035 อัตรา  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ให้ลูกจ้างซึ่งยังไม่ได้ยื่นคำร้อง   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์จัดบริการยื่นสิทธิกรณีว่างงาน และรับสมัครผู้ประกันตนต่อเนื่อง มาตรา 39และมาตรา 40 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการ รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและบริการให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

                นอกจากนี้สมาคมโรงสีได้บริจาคข้าวสารจำนวน 800 กระสอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงาน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้แจกอาหารกล่อง โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเยี่ยมผู้มารับบริการดังกล่าวด้วย

                โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์