29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเยี่ยม และมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนและลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตน เจ็บป่วยในสถานพยาบาลและผู้ทุพพลภาพและผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกันตนและลูกจ้าง อีกทั้ง เพื่อสร้างความประทับใจให้มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบบริการทางการแพทย์ ภายใต้การบริการของสำนักงานประกันสังคม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

              โดย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์