จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ(นครสวรรค์ในความพอเพียง) กิจกรรม : มหกรรมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยใช้ชื่องาน“มหกรรมรวมพลคนพอเพียง จังหวัดนครสวรรค์” ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้ผลิตชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  รวม 40 บูธ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยกำหนดวันพิธีเปิดงานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563    เวลา 18.00 น.

 โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์