7  สิงหาคม 2563  เวลา 11.00 น.  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสัมมาชีพชุมชนบ้านหัวดงเหนือ (กลุ่มทำน้ำพริก) โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานสำนักงาน และเจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอ ร่วมตรวจติดตามโครงการ  มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน ณ บ้านหัวดงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดง  อำเภอเก้าเลี้ยว

โดย อำเภอเก้าเลี้ยว