10 สิงหาคม 2563 เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้นำพาหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรม ดังนี้

     1.จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีป้ายข้อความอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน /การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /การรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก อื่นๆ

  2.จัดให้มีการถวายมาลัยกร  วางพวงมาลา หน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงให้กำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

  3.การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว ถวายปิ่นโตและจตุปัจจัยไทยธรรม

  4.อ่านสารสมเด็จพระสังฆราช /สาร พณฯนายกรัฐมนตรี/สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/สารปลัดกระทรวงมหาดไทย/สารอธิบดีกรมการปกครอง

  5.มอบรางวัล แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

  6.แข่งขันกีฬาพื้นเมืองและกีฬาสากล ระหว่างส่วนราชการกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้วยกันเอง

   ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

โดย อำเภอเก้าเลี้ยว