10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มียากจนและด้อยโอกาสในเขตพื้นที่อำเภอท่าตะโก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมอำเภอท่าตะโก(ทุนละ1,000 บาท)โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ทุนการศึกษาฯ ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณของกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโกจำนวน 10 ราย และหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชน และผู้มีเกียรติ จำนวน 77 ราย

โดย  อำเภอท่าตะโก