11  สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 น.  นายประทีป  ตระกูลสา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ( พ.ศ.2561-2565 ) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ณ   โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท  แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ประมาณ 100 คน ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่างๆที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ทบทวนผลการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ประกอบการทบทวนทิศทางการพัฒนาของจังหวัด เพื่อให้แผนทันสถานการณ์และใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรับฟังความคิดเห็น ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์   และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งให้ทีมบูรณาการกลาง เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามต่อไป

โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์