26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายฌัญชานนท์ เมืองมา เกษตรอำเภอแม่เปิน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ปรับทุกข์ ผูกมิตร ม.4 บ้านลานหมาไน โดยมีเรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอแม่เปินเป็นประธาน  และ มอบหมายให้ นายลือชัย โยธาสอน  จพก.ชำนาญงาน ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลลาพยนต์ เข้าร่วมการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 “เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เยี่ยมเยียนครัวเรือน รับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านลำพยนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

               เวลา 09.00 น. นายทรงวุฒิ วาสุกรี เกษตรอำเภอตากฟ้า มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ อุดมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลหนองพิกุล เข้าร่วมการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 “เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เยี่ยมเยียนครัวเรือน รับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

               เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์พุ่มแจ้ง เกษตรอำเภอไพศาลี มอบหมายให้ นางบุหงา เขียวขานักวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลตะคร้อ ครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาเทิดพระเกียรติ ม.9 ต.โพธิ์ประสาท ผู้เข้าร่วมโครงการ 109 ครัวเรือน  มอบหมายให้ นางสาวประคอง ปลั่งกลางเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.ตะคร้อ ผู้เข้าร่วมโครงการ 137 ครัวเรือน

                 เวลา 09.00 น. นายคารณ คามีมูล เกษตรอำเภอพยุหะคีรี มอบให้ นายวชิระ ฉิมเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลตะคร้อ ครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

                  เวลา 09.00 น. นายทรงวุฒิ วาสุกรี เกษตรอำเภอตากฟ้า มอบหมายให้ นายพิชิต ธรรมศักดิ์นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลพุนกยูง เข้าร่วมการจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 “เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เยี่ยมเยียนครัวเรือน รับทราบความทุกข์ยากและปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

                  เวลา 9.30 น. นายมาโนชน์ มีชื่น เกษตรอำเภอตาคลี พร้อมด้วยนางสุวรรณา โลหะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาววริญญา โลมรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และทีมวิทยากร เข้าร่วมประชุมประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ณ วัดโพธิ์คอย หมู่ที่ 7 ต.พรหมนิมิต อ. ตาคลี จ.นครสวรรค์

                   นายสาธิต อินทรทัศน์ เกษตรอำเภอบรรพตพิสัย มอบหมายให้ นายศักดิ์ณรงค์ พิมโส เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลหนองตางู ครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประจาหมู่บ้าน ม.6 ต.หนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

                   นายธีระชาติ วิสมกา เกษตรอำเภอโกรกพระ มอบหมายให้ นางสาวญาดา ศรีพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลนากลาง ครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลากลางบ้าน ม.1 ตำบลนากลางอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

                  โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์